Monday, December 16, 2013


Thưa chị PA ,
Dựa vào tên của chị , tôi sẽ cung cấp một cái nhìn mới về chị . Xin đọc và cho biết ý kiến , xem nó đúng bao nhiêu % .
Do tên của chị cộng lại bằng 31 nên chị chịu ảnh hưởng của số này mà ý nghĩa như sau .

Ý nghĩa của số 31
Nguời sống ẩn dật (The Recluse-the Hermit)
Những ngưòi mà ngày sanh và tên bằng 31 thì truớc nhứt nên đọc bài phân tích về số 30 (xem bên dưới) , bi vì số 31 thì rất giống với số này , ngoại trừ nguời (hay thực thể) đại din bi s này thì hơn hn (ngưòi số 30) trong các mặt như t chế v cm xúc (self-contained) , tự túc tự cuờng , đơn độc , và xa cách nguời khác . Gần như thung thung , h rt thông minh (quite often , genius is present) , hay ít nhứt cũng sáng dạ (highly intelligence) . Vào một thời gian nào đó không ai biết truc (at some expected time) trong cuc đời , h đột nhiên từ chối những lời hứa hẹn đầy hào nhoáng (glittering) của thế gian để chn s yên bình (peace and quiet) cũa Thiên Nhiên , hoặc , nếu sự đáp ng ca h đối vi s 31 không hoàn toàn rõ rệt (not quite that pronounced) , thì rút cục (eventually) điu này cũng sẽ là một mức độ xa lánh (a degree of retreat) xã hi dui một hình thức nào đó . Đôi khi ngoan c (opiniated) , nguời số 31 là một nguời cỗ võ cho THAY ĐỔI VỀ CHÍNH TRỊ , trong khi gi nguyên (remaining fixed) các thói quen cá nhân . Ngay cả trong một đám đông , ngui s 31 thung s cm thy cô đơn và xa cách (loneliness and isolation) .
(Dịch xong từ trang 205 của quyển Linda Goodman's Star Signs ; ngày 30/03/2010 lúc 8:50 tối ) ./.

Ý nghĩa của số 30
Kẻ cô đơn S mc nim/ngm nghĩ
(The Loner-Meditation)
Đây là số của sự nhìn lại quá khứ (retrospection) , sự suy diễn sâu sắc (thoughtful deduction) , và thế thuợng phong (superiority) về tinh thần so với những nguời khác . Tuy nhiên , nó tùy thuộc hoàn toàn vào bình diện (plane) tinh thần , và những nguời , mà số 30 đại din , thung đặt tt c ca ci (things) vt cht qua một bên , không phải vì họ phải làm như vy , nhưng bi vì họ muốn làm như vy . Hu quã là , s 30 không tt cũng như không xu , bi vì nó hoàn toàn tùy thuộc vào ý muốn của nguời (hay thực thể) mà nó đại din . Tác động ca 30 có th là toàn năng (all-powerful) , nhưng thung thì không như vy (indifferent) , mà li tùy thuc vào ý muốn của nguời đó . Nhng ngui mà tên bằng 30 , hoặc nguời sanh vào ngày 30 , thuờng có ít bạn . Họ có khuynh huớng là nhửng kẻ cô đơn lm lì/ít nói (taciturn) , thích sống cô độc vi ý tung riêng tư ca mình . Những chức vụ xã hội và hội họp công cộng không phải lối sống của họ . Nguời số 30 không từ chối hạnh phúc hay thành công , nhưng h thung tìm đuc mãn nguyện (fulfillment) khi xa lánh sự xô bồ (chaos) của nơi th t (market place) , để sao cho thế thung phong v tinh thn ca h có th đuc dùng để phát trin mt điu gì đáng giá (worthwhile) cho thế gii . . . để viết nhng ý tung có th thay đỗi thế gii . . . hoc để bo v và phát triển tài năng cá nhân ca h , như là nghệ thuật hay những năng khiếu (gifts) khác . S này cho thấy một cuộc sống cô đơn nhưng li thung may mn (yet frequently rewading life pattern) .
(San Jose ngày 29/03/2010 , dịch từ trang 205 của quyển Linda Goodman's Star Signs) ./.

No comments:

Post a Comment