Monday, November 18, 2013

Có hay không có ngày Hiến Chương Quốc Tế Cũa Nhà Giáo ?
Thưa các bạn :
Gần đây , một số bạn bỏ công sức tìm hiểu vấn đề này . Nói làm gì tới ngày này khi NỀN MÓNG (platform) cũa nó chưa có . Việc các bạn đang làm , giống như xây LÂU ĐÀI trên bãi cát .
Vì tất cã các điều TRÁI TAI GAI MẮT , THAM NHŨNG và LẠM QUYỀN hiện nay ở VN đều do người cầm quyền KHÔNG được bầu lên qua một cuộc đầu phiếu phổ thông , trực tiếp và kín . Đây là ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT (prequisite) , là NỀN MÓNG để đi đến dân chủ và Nhà Nước Pháp Quyền .
(Ở điểm 4 cũa HĐ Paris 1973 viết :
. . .
Nhân dân Nam Việt Nam sẽ quyết định tương lai chính trị của mình qua "tổng tuyển cử tự do và dân chủ dưới sự giám sát quốc tế" . . .
. . .
Phía Mỹ yêu cầu phải có điều khoản bảo đảm cho quyền của nhân dân miền Nam quyết định tương lai chính trị của mình thông qua bầu cử tự do dân chủ dưới sự giám sát quốc tế là để ngăn ngừa về mặt pháp lý sự thôn tính bằng vũ lực của Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đối với Việt Nam Cộng hoà. . . .”
. . .
Nguồn : http://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_%C4%91%E1%BB%8Bnh_Paris_1973)

Bạn không thể nào trông đợi có trái NGỌT hay hoa THƠM khi gieo trồng cây hay hoa trên một mảnh đất khô cằn , không được cày vỡ trước đó , không có phân bón , không được tưới nước thường xuyên , v.v...
Và cũng như vậy , các đóa hoa dân chủ chỉ sinh sôi nẫy nỡ và phát triển tốt đẹp trên một mảnh đất có TAM QUYỀN PHÂN LẬP ĐÍCH THỰC .
Ngày nào chưa có TQPL đích thực trên đất nước VN thì mọi  ý tưởng về Dân Chủ chĩ là giấc mơ (hay để trong tủ kiếng cho đẹp mắt) hay lại giống như 'xây lâu đài trên bãi cát' mà thôi (như các bạn đang làm) .

No comments:

Post a Comment