Tuesday, June 11, 2024

 Cuộc đời sắc sắc không không,

Trăm năm còn lại tấm lòng từ bi.No comments:

Post a Comment