Friday, April 26, 2024

 Cải cách ruộng đất (CCRĐ)

- Nâng mức sản xuất nông nghiệp thông qua tác dụng của khích lệ.

- Giải phóng vốn hữu hình (tangible) và vốn con người từ nông nghiệp.

- Cải thiện phân phối lợi tức, bằng cách cung cấp nền tảng cho sự gia tăng toàn diện (aggregate) về cả tiêu thụ và tiết kiệm.

- Nâng cao đầu tư vào vốn con người.

- Điều này đã thực hiện thành công nhờ những viên chức thực hiện cải cách đã không sở hữu đất đai và cũng không muốn đất đai cho chính họ. 

- Ủy ban Liên hợp về Tái thiết Nông thôn (JCRR) đã đóng một vai trò quan trọng trọng CCRĐ. 

No comments:

Post a Comment