Saturday, July 1, 2023

Ảnh chụp với bạn Barrière và các bạn Việt Nam và Pháp ở Nhóm Francophone của Quận 3 Sài Gòn/TP.HCM. Chụp vào khoảng đầu thập niên 1990 khi làm thông dịch. 

Chụp trước nhà thờ Di Linh.

Chụp với các bạn Việt và Pháp thuộc Hội Francophone Quận 3. Người ngồi giữa là tôi.

No comments:

Post a Comment