Sunday, June 11, 2023

 Tiệm cơm chay Đông Phương Tofu.

ĐÔNG = 4753 = 19 = 10 = 1

PHƯƠNG = 856753 = 34 = 7

TOFU = 4786 = 25 = 7

Cộng lại: 1 7 7 = 15 = rất may mắn

No comments:

Post a Comment