Thursday, April 27, 2023

 Xuất sắc ko bao giờ là một ngẫu nhiên. Nó luôn

luôn là kết quả của ý định cao, cố gắng chân thật,

và thực hiện thông minh; nó là kết quả của lựa

chọn khôn ngoan của nhiều khả năng - lựa chọn,

chứ ko phải là may rủi, quyết định vận mạng của

bạn." - Aristotle, một triết gia và tự học thời Cổ

Hy Lạp; 384-322 trước Công Nguyên.

No comments:

Post a Comment