Monday, November 21, 2022

Bạn có thể mua kiến-

thức MIỄN-PHÍ nhưng

bạn có thể phải trả

giá RẤT ĐẮC cho sự

ngu-dốt của mình.

No comments:

Post a Comment