Tuesday, October 11, 2022

 NGUYỄN = 7

 PHƯƠNG = 856753 = 34 = 7

HỒNG = 5753 = 20 = 2

Cộng lại: 7 7 2 = 16 = thành lũy tan nát.

NGUYỄN = 7

TIẾN = 4155 = 15 = 6

THÀNH = 45155 = 20 = 2

Cộng lại: 7 6 2 = 15 = 

No comments:

Post a Comment