Thursday, October 27, 2022

1/ Live every act fully, as if were your last//

Hảy sống trọn vẹn mỗi khoảnh khắc,

như đó là khoảnh khắc cuối cùng của bạn.

2/ The heart is like a garden. It can grow
compassion or fear, resentment or love.
What seeds will you plant there? // Trái
tim giống như khu vườn. Vườn này có
thể moc lên tình thương hay sợ hãi,
phẫn nộ hay tình yêu. Bạn sẽ gieo hạt
giống nào ở đó? -- Jack Kornfield.

No comments:

Post a Comment