How to factory reset your iPhone, iPad, or iPod touch//Làm thế nào để đưa iPhone, iPad, hay iPod touch của bạn về tình trạng xuất xưởng. 

Learn how to securely erase information from your iPhone, iPad, or iPod touch and restore your device to factory settings//Làm thế nào để an toàn xóa thông tin từ iPhone, iPad, hay iPod touch của bạn và phục hồi thiết bị của bạn về tình trạng xuất xưởng. 

If you also need to securely erase your Apple Watch, you can use these steps to unpair your devices// Nếu bạn cũng cần an toàn xóa Apple Watch, bạn có thể dùng những bước này để tách ra các thiết bị của bạn.

Tap Settings > General > Transfer or Reset [Device]// Nhấp Settings (hình bánh răng), chọn General, chọn Transfer or Reset (Device). 

Then tap Erase All Content and Settings// Kế đó nhấp Erase All Contents and Settings.

    

Erase All Content and Settings from your iPhone

If asked, enter your passcode or Apple ID password.// Nếu được yêu cầu, nhập mã số hay mật mã của Apple ID. 

Then confirm that you want to erase your device. Kế đó xác nhận rằng bạn muốn xóa thiết bị của bạn. Nếu bạn quên mã số hay mật mã của Apple ID thì nhấp vào đây để tìm hiểuForgot your passcode or Apple ID password?// 

 

Wait for your device to erase

Depending on your device, it can take a few minutes to completely erase your data.// Chờ cho thiết bị của bạn xóa. Tùy theo thiết bị của bạn, có thể cần ít phút để hoàn toàn xóa sạch dữ kiện của bạn. 

 

PHẦN ĐỌC THÊM.
If you can't erase your iPhone, iPad, or iPod touch// Nếu bạn ko thể xóa iPhone, iPad, hay iPod touch của bạn:

  • Learn what to do if you don't remember your passcode for your iPhone, iPad, or iPod touch, or your device is disabled//Phải làm gì nếu bạn ko nhớ mã số của iPhone, iPad, hay iPod touch, hay thiết bị của bạn bị vô hiệu hóa.
  • If you forget your Screen Time passcode, you need to erase your device, then set it up as a new device to remove the Screen Time passcode.//Nếu bạn quên mã số của Screen Time, bạn cần xóa thiết bị của bạn, rồi cài đặt nó như một thiết bị mới để xóa mã số của Screen Time. Restoring your device using a backup won't remove the Screen Time passcode//Phục hồi thiết bị của bạn dùng một sao lưu -- mà ko xóa mã số của Screen Time. 

If you still need help, contact Apple Support//Nếu bạn vẫn cần giúp đỡ, xin tiếp xúc Hỗ Trợ của Apple.

Published Date: