Thursday, August 11, 2022

 Thế các chữ bằng trị số tương ứng.

PHAN 

85 1 5 = 19 = 10 = 1

MINH 

4 15 5 = 15 = 6

ĐỨC

4 6 3 = 13 = 4

DOUGLAS

4 7 6 3 3 13 = 27 = 9

No comments:

Post a Comment