Wednesday, April 6, 2022

 Trần Bá Dương – Wikipedia tiếng Việt

TRẦN = 4215 = 12 = 3.

BÁ = 21 = 3.

DƯƠNG = 46753 = 25 = 7

Cộng lại: 3 3 7 = 13 = 4. 

No comments:

Post a Comment