Thursday, December 23, 2021

1/ Anh là Huỳnh Đạm.

HUỲNH = 56155 = 22 = giữ nguyên.

ĐẠM = 414 = 9 

Cộng lại: 22 + 9 = 31= trả nợ dồn.

2/ Em là Huỳnh Đạt.

HUỲNH = 56155 = 22 = giữ nguyên.

ĐẠT = 414 = 9

Cộng lại: 22 + 9 = 31 = trả nợ dồn.

3/ Con là Huỳnh Hải Âu.

HUỲNH = 22 = giữ nguyên.

HẢI = 511 = 6

ÂU = 1 6 = 7

Cộng lại: 22 6 7 = 35 = 26 = trả nợ dồn. 

Nguồn: 01 Huỳnh Đạm người lính kế toán tác xạ của tôi - YouTube


No comments:

Post a Comment