Sunday, December 12, 2021

 JAMIE FOXX có tên khai sinh là Eric Marlon Bishop, sanh tại Terrell, Texas, ngày 13/12/1967. 

Tài sản khoảng 150 triệu đô. 

                       


Jamie Foxx với Katie Holmes chụp ngày 18/12/19. 


ERIC = 5213 = 11 = giữ nguyên.

MARLON = 412375 = 22 = giữ nguyên.

BISHOP = 213578 = 26 = 8.

Cộng lại: 11 22 8 = 41 = số 32. 

Sau đây là ý nghĩa của số này. 

Sự giao tiếp (Communication)

Số này có quyền lực phi thuờng (magical power) ảnh huởng hay tác động đến quần chúng (sway masses of people) cũng như số 14, có sự giúp đỡ từ những nguời có địa vị cao cũng như số 23. Thêm vào đó là khả năng bẩm sinh lôi cuốn/thu hút đuợc (charm) kẻ khác bằng tài ăn nói có sức hấp dẫn mạnh mẽ (magnetic), và điều rõ ràng rằng tại sao số 32 đôi khi đuợc biết như, qua cách hiện đại hóa sự tuợng trưng của nguời xưa, là “quyền lực của chính trị gia“ (the politician's vibration). Sự phức tạp của ngành quảng cáo, viết văn, ấn loát, truyền thanh, và truyền hình không phải luôn luôn, nhưng thuờng trở thành dễ dàng (are an open book) cho nguời số 32, vì họ có khuynh huớng làm việc tốt duới áp lực. Nhưng cũng có một cảnh báo đáng ghi nhớ (a warning note sounded) bên trong âm điệu có vẻ êm ái này (seemingly happy melody). 32 là một số rất may mắn nếu nguời, mà nó thay thế , giữ đuợc lập truờng kiên định (inflexibly) đối với những ý kiến và phán đoán của họ trong cả hai lãnh vực: nghệ thuật hay những thứ trừu tuợng và những thứ cụ thể (in both artistic or intangible matters and material matters). Nếu không là như vậy, những kế hoạch của họ có nguy cơ (are liable) bị làm hỏng (to be wrecked) bởi sự ngoan cố (stubbornness) và đần độn (stupidity) từ kẻ khác./.
2/ Dựa theo nghệ danh.
JAMIE = 11415 = 12 = 3
FOXX = 8755 = 25 = 7
Cộng lại: 3 7 = 10.

No comments:

Post a Comment