Saturday, August 7, 2021

 Bi kịch của Trung Quốc chúng ta: phần lớn tình hình là người có tư tưởng thì không quyết sách, người quyết sách thì không có tư tưởng. Có đầu óc thì không có chức vụ, có chức vụ thì không có đầu óc. Nước Mỹ ngược hẳn lại, cơ chế hình tháp của họ đưa được những người tinh anh lên. Nhờ thế:

1 – Là họ không mắc sai lầm;

2 – Là họ ít mắc sai lầm;
3 – Là mắc sai lầm thì có thể nhanh chóng sửa sai.
Chúng ta thì mắc sai lầm, thường xuyên mắc sai lầm, mắc sai lầm rồi thì rất khó sửa sai.

Lưu Á Châu.

No comments:

Post a Comment