Monday, July 19, 2021

 ĐH Stanford được bảo trợ tổng cộng 28.9 tỉ đô, tính tới 31/8/20, đã cung cấp một nguồn tài chính vững chắc để thực hiện sứ mạng dạy, học và nghiên cứu của ĐH. Họ đã trích 1.4 tỉ để hỗ trợ những chương trình hàn lâm quan trọng và trợ giúp tài chánh cho sv trong năm tài chánh. khoảng 80/100 tiền tài trợ (endowment) được hạn chế bởi MTQ cho một mục đích chuyên biệt. Có tổng cộng 8.300 quỹ tài trợ.

Mỗi năm, một phần của tiền đầu tư được dùng cho chi phí điều hành hàng năm. 

No comments:

Post a Comment