Sunday, June 27, 2021

CÁCH XEM TỬ VI CHO MÌNH DỰA THEO NUMEROLOGY ( LÝ THUYẾT SỐ/LTS) 

- Muốn biết kiếp trước tạo nhân gì, hãy xem kiếp này tạo quả gì. Muốn biết kiếp sau hưởng quả gì, hãy xem kiếp này tạo nhân gì.-- Kinh Phật.
- Để có kiến thức như ngày nay, tôi đã học hỏi và tu tập từ nhiều KIẾP TRƯỚC. Do vậy, dù sức khỏe yếu kém và gặp nhiều rắc rối, nhưng tôi vẫn được nhiều ng quí mến vì đã giúp họ rất nhiều về kiến thức. 
- Càng thấy đau khổ mà ng thân đang bị, tôi thấy, chính ta, chứ ko phải Thượng Đế, là người tạo phước hay tạo họa cho ta.
Numerology (Lý thuyết Số/LTS) là một khoa tử vi có từ trên 2.000 năm với ông tổ là nhà toán học cổ Hy Lạp Pythagore. Lý thuyết này dựa trên thuyết luân hồi nhân quả của đạo Phật
Tuy mang tiếng là Phật tử, dù ở Mỹ trên 27 năm nhưng tôi chỉ đi chùa chưa tới 10 lần, và dù ở kế một chùa lớn tại San Jose gần 5 năm nhưng chưa vào lạy Phật lần nào. Vì tôi biết, Phật tại Tâm, Tâm lành tức Phật tại. 
A/ Theo khoa tử vi cổ Hy Lạp này thì mỗi chữ trong bộ mẫu tự (alphabet) đều có một trị số riêng, ví dụ a = 1, b = 2, c = 3, v.v... như dưới đây.
Bảng giá trị tương ứng của 24 chữ cái trong bộ chữ cái: 
a = 1 , b = 2 , c = 3 , d = 4 , e = 5 , f = 8 , g = 3 , h = 5 , i = 1 , j = 1 , k = 2 , l = 3 , m = 4 , n = 5 , o = 7 , p = 8 , q = 1 , r = 2 , s = 3 , t = 4 , u = 6 , v = 6 , w = 6 , x = 5 , y = 1 và z = 7. 
Do tên họ người VN thường gồm ba phần: họ, chữ lót và tên (cũng có khi là bốn phần); ta cộng từng phần này và nếu số này lớn hơn 9 ta phải thu nhỏ (a). Sau đó cộng ba phần này với nhau, tổng số là số tác động đến số mạng của chúng ta.
(a) Nếu phần này bằng 11 hay 22 thì giữ  nguyên; ví dụ: ANH = 1 + 5 + 5 = 11, giữ nguyên, ko thể thu nhỏ.
I/ Lấy một ví dụ: tên Trần văn Tài gồm ba phần. Dựa vào bảng trên, tôi thay các chữ bằng trị số tương ứng:
a/ T R Ầ N 
    4 2  1 5 = 12 (vì 4 + 2 + 1 + 5 = 12), số này lớn hơn 9 nên phải thu nhỏ bằng cách cộng lại hai số này: 1 + 2 = 3
b/ V  Ă N .
    6  1  5 = 12 (vì 6 + 1 + 5 = 12), vì số này lớn hơn 9 nên phải thu nhỏ: 1 + 2 = 3
c/ T  À   I 
   4   1  1 = 6 (vì 4 + 1 + 1 = 6).
Cộng ba số màu tím với nhau: 3 + 3 + 6 = 12; muốn biết ý nghĩa của số 12 thì đọc quyển "Linda Goodman's Star Signs". 
II/ Một người có tên: Trần Thị Yến. Áp dụng những bước trên, ta có: 
                                T R Ầ N   T H Ị    Y Ế N 
Thế chữ bằng số :   4 2  1 5    4 5 1    1 5 5
Cộng từng phần :        12          10         11
Thu nhỏ :                   1 + 2      1 + 0       11
                                      3           1           11 
Số 11 ko thể rút gọn .
Cộng ba phần ta có : 3 + 1 + 11 = 15, khá tốt theo Numerology.
Tôi đã dịch ý nghĩa của trên 40 số trong quyển sách đã dẫn. 

No comments:

Post a Comment