Wednesday, June 16, 2021

 

Lê Dương Thể Hạnh

LÊ = 35 = 8 
DƯƠNG = 46753 = 25 = 7
THỂ = 455 = 14 = 5
HẠNH = 5155 = 16 = 7 
Cộng lại: 8 7 5 7 = 27

No comments:

Post a Comment