Friday, June 25, 2021

 TRẦN = 4215 = 12 = 3

THỊ = 451 = 10 = 1

TRANG = 42153 = 15 = 6

Cộng lại: 3 1 6 = 10 = bánh xe định mạng. 

No comments:

Post a Comment