Tuesday, May 4, 2021

    


Mỹ
Tuổi Bảo Bình (21/1 - 18/2 DL): Sống rất chân thật, có lòng vị tha, quảng đại, và nhất là có thủy có chung. Rất cứng đầu, ngoan cố chứng tỏ tinh thần độc lập. Có nhiều tham vọng, theo đuổi mục đích đến cùng


No comments:

Post a Comment