Tuesday, May 4, 2021

   

Tuổi Bảo Bình: Sống rất chân thật, có lòng vị 
tha, quảng đại, và nhất là có thủy có chung. Rất 
cứng đầu, ngoan cố chứng tỏ tinh thần độc lập. 
Có nhiều tham vọng, theo đuổi mục đích 
đến cùng


No comments:

Post a Comment