Friday, February 19, 2021

 Sân bay Suvarnabhumi, Bangkok

Hãng JEC Thailand đã lắp đặt hệ thống làm mát sàn nhà bằng bức xạ đầu tiên và lớn nhứt thế giới cho sân bay này. Mục đích chánh của công trình là cung cấp, lắp đặt, thử nghiệm và đưa vào xử dụng (commission) với thất thoát năng lượng thấp nhứt có thể được. Hệ thống này bao phủ một diện tích rộng 101.000 m2 trong khi duy trì những mức cao nhứt về hiệu xuất (efficiency).
Những đặc điểm của dự án này
Dự án bao gồm việc đặt 600 km ống liên kết chéo (cross-link) bằng polyethylene trong đó có 7.500 mạch bức xạ trên sàn nhà (radiant floor circuit) với 1.510 bộ máy khuếch tán thiết kế đặc biệt (set of specially designed diffuser).
Hệ thống của JEC cung cấp một cách tin cậy nhiệt độ 24 độ C - ổn định và dễ chịu với độ ẩm 60/100.
Hệ thống làm mát bằng bức xạ (radiant cooling system).
Trong hệ thống điều hoà không khí thông thường, khí đã được làm mát ở nhiệt độ 12-15 độ C được thổi vào không khí chung quanh (Ambiente) cho tới đạt tới nhiệt độ yêu cầu. Hệ thống này rất thích hợp với những phòng có trần thấp như VP hay căn hộ nhưng sẽ tiêu thụ một lượng lớn năng lượng khi áp dụng cho không gian lớn hơn. Trái ngược với điều này, JEC đã lắp đặt một hệ thống làm mát sàn nhà bằng bức xạ đầy sáng tạo bằng cách kết hợp với thông gió thay thế (displacement ventilation) trong đó không khí ấm và nhẹ bị thay thế bởi không khí mát và nặng hơn ở độ cao 2-3 mét. Kết quả: vùng không khí đã điều hoà sẽ mở rộng tới khoảng 2.5 m trên sàn nhà. Do đó không khí ở những mức cao hơn, trong đó ko có người, sẽ ko cần được điều hoà. Điều này làm giảm tiêu thụ năng lượng trong khi vẫn duy trì tiện nghi cho con người.
Nghiên cứu và Phát triển
Để bảo đảm hiệu xuất vận hành tối ưu (optimum working efficency), JEC đã lập một phòng thí nghiệm về làm mát sàn
nhà bằng bức xạ trong đó các yếu tố thiết kế quan trọng đã được nghiên cứu để bảo đảm hệ thống này sẽ thích ứng những điều kiện chính xác ở sân bay. Trước giờ chưa ai đã dùng kỹ thuật làm mát sàn bằng bức xạ tại một cơ sở công cộng lớn như vậy và một số những yếu tố quan trọng phải được hiểu rõ trước khi tiến hành dự án này. Khâu chuẩn bị đã được chú tâm sát sao để việc xây dựng được tiến hành rất hiệu quả với thời gian lắp đặt tối thiểu tại địa điểm.
Dự án này là một chứng minh cho hiệu quả kỹ thuật của JEC khi cung cấp những thiết kế tiết kiệm năng lượng hàng đầu thế giới - đáp ứng đòi hỏi của khách hàng của chúng tôi.
Dịch từ bài:
Suvarnabhumi Airport, Bangkok
JEC Thailand installed the world’s first and largest
radiant floor cooling system for the Suvarnabhumi
Airport in Bangkok. The main scope of work was to
supply, install, test and commission the radiant floor
cooling system with the lowest energy loss possible.
The system covers an area of 101,000 sq meters whilst
maintaining the highest levels of efficiency.
Project Specifications
The project involved laying down 600km of Polyethylene
cross-link pipes consisting of 7,500 radiant floor
circuits with 1,510 sets of specially designed diffusers.
JEC’s system reliably provides a steady, comfortable
temperature of 24 oC with 60% humidity.
The Radiant Cooling System
In conventional air conditioning systems cooled air at
12-15 oC is blown into ambient air until the required
temperature is met. This system is well suited to low
ceiling rooms such as offices and apartments but
consumes a very large amount of energy when applied
to larger spaces. In contrast to this, JEC installed an
innovative radiant floor cooling system in combining
with displacement ventilation in which light warm air is
displaced by heavier cool air at a height of 2-3 meters.
As a result the air conditioned zone extends to about
2.5 m above floor level. Thus air at higher levels, which
is unoccupied, does not need to be conditioned. This
lowers energy consumption whilst preserving comfort.
Research and Development
To ensure optimum working efficiency JEC set up a
radiant floor-cooling laboratory in which key design
factors were researched to ensure the system would
fit the precise conditions in the airport. There was no
precedent for using radiant floor-cooling technology
in such a large public facility and a number of key
factors had to be fully understood before carrying out
the project. The close attention paid to the preparation
meant that the construction was carried out very
efficiently with minimal installation time on site.
The project is a showcase for JEC’s technical proficiency
in providing world leading energy saving designs that
meet our customers’ needs.

No comments:

Post a Comment