Wednesday, September 16, 2020

 

Why Is It Necessary to Backup C Drive to 

External Hard Drive// Tại sao lại cần sao 

lưu đĩa C trên ổ cứng ngoài 

C drive is what we called the "system drive"//Đĩa C được gọi là đĩa hệ thống. Computer's booting problem is usually resulting from system data error or system drive error//Trục trặc khi khởi động máy tính thường bắt nguồn từ lỗi về dữ liệu của hệ thống hay lỗi của đĩa hệ thống. If users just simply move the system data to other places//Nếu người dùng chuyển dữ liệu của hệ thống đến các chỗ khác, it is very likely that the machine cannot boot properly//có khả năng rằng máy tính ko thể khởi động đúng cách, or some programs cannot run as usual// hay một số chương trình ko thể chạy bình thường. The operating system and applications can be reinstalled//Hệ điều hành và nhiều ứng dụng có thể phải cài lại, but it may be difficult or impossible to recreate your system files//nhưng điều này có thể khó hay ko thể tái tạo các tệp tin của hệ thống . So a C drive back up to the external hard drive is a good choice// Do đó sao lưu đĩa C trên ổ cứng ngoài là một chọn lựa tốt

For one thing,  an external hard drive is easy to use, portable and increasingly cheap//Vì một lẽ, một ổ cứng ngoài dễ dùng, dễ mang theo và ngày càng rẻ. You just need to plug it into a computer using USB port // Bạn chỉ cần cắm nó vào máy tính qua một cửa USB when you need to backup and pull out when all the operation is done// khi bạn cần sao lưu và rút ra khi mọi việc đã xong. For another, once the backup is done and the external hard drive is disconnected// Vì một lẽ khác, một khi sao lưu đã xong và ổ cứng ngoài đã ko nối kết, your data is not affected by computer// dữ liệu của bạn sẽ ko bị ảnh hưởng bởi máy tính. It is an efficient way to protect your data security//Đây là một cách hiệu quả để bảo vệ an toàn cho dữ liệu của bạn.

How to Backup C Drive to External Hard

 Drive// Làm cách nào để sao lưu đĩa C vào 

ổ cứng ngoài 

As we all know, there are lots of backup software on the market//Như bạn biết, có nhiều phần mềm để sao lưu trên thị trường. When you choose one way to backup your data// Khi bạn chọn một cách để sao lưu dữ liệu của bạn, you must consider the price, convenience and the result, the amount, and size of your files// bạn phải xem xét giá cả, tiện lợi và kết quả, số lượng, và kích cở của các tập tin của bạn. EaseUS Todo Backup can give you the best user experience// EaseUS Todo Backup có thể cho bạn kinh nghiệm xử dụng tốt nhứt. It is a professional, steady, easy-to-use software//Đó là phần mềm chuyên nghiệp, chắc chắn, dễ dùng which enables you backup C drive to external hard drive easily// cho phép bạn dễ dàng sao lưu đĩa C vào ổ cứng ngoài

This free backup tool also offers safe hard drive disk copy/clone solution to transfer your data from the old disk to a new one, the backup system such as clone system disk Windows 10 or image hard drive in case of computer crash or system failure. Now you can learn how to clone hard drive with this hard drive clone software step by step//Bây giờ bạn  có thể, từng bước một, học làm thế nào để nhân bản ổ cứng với phần mềm này.

Step 1. Connect your external hard drive or USB to your computer// Bước 1. Nối ổ cứng ngoài hay USB vào máy tính. Launch EaseUS Todo Backup and click Disk/Partition// Khởi động EaseUS Todo Backup và nhấp Disk/Partition.

Disk and Partition Backup

Step 2. Choose the disk or partitions that you want to backup// Bước 2. Chọn đĩa hay phần nào bạn muốn sao lưu. Then Click Destination to select backup storage location as an external hard drive, USB or Network// Kế đó nhấp Destination để chọn một ổ cứng ngoài, USB hay mạng lưới như vị trí của dung lượng sao lưu. 

Set Schedule for Disk Partition Backup

You can enter the Plan name and Description for specifying your disk and partition backup to your external devices//

Bạn có thể vào Plan name hay Description để làm rõ sao lưu của ổ cứng hay partition trên các thiết bị bên ngoài máy tính.

Step 3. Click Proceed to perform the disk and partition backup// Bước 3. Nhấp Proceed để thực hiện việc sao lưu đĩa và partition.

Đọc thêm: //www.easeus.com/backup-recovery/windows-10-disk-clone.html#part1

No comments:

Post a Comment