Sunday, September 27, 2020

Họa sĩ Van Gogh có tên đầy đủ là Vincent Willem van Gogh, sanh ngày 30/3/1853.
I/ Dựa vào tên:
VINCENT = 6153554 = 29 = 11 = giữ nguyên.
WILLEM = 613354 = 22 = giữ nguyên.
VAN = 61 5 = 12 = 3
GOGH = 3735 = 18 = 9
Cộng lại: 11 22 3 9 = 45 = 27
Ý nghĩa của số 27: Gậy chỉ huy
Đây là một số xuất sắc, hài hòa, và may mắn của can đảm và quyền lực, với một nét quyến rũ (a touch of enchantment). Số này phù hộ cho người hay thực thể mà nó đại diện với một hứa hẹn về quyền lực và chỉ huy. Nó bảo đảm rằng các phần thưởng lớn sẽ đến từ những công việc hữu ích/có kết quả (productive labor), trí tuệ (intellect), và tưởng tượng, rằng những năng lực (faculty) sáng tạo đã gieo mầm tốt sẽ chắc chắn gặt hái một vụ mùa tốt (reap a rich harvest). Những ai hay thực thể đại diện bởi số 27 sẽ luôn luôn tiến hành những ý nghĩ và dự định riêng của họ, ko bị dọa nạt (intimidate) hay ảnh hưởng bởi ý kiến khác biệt hay chống đối từ kẻ khác. Đây là số do NGHIỆP TỐT, đã đạt được từ nhiều kiếp trước.
Dịch từ trang 261 của sách Linda Goodman's Star Signs.
II/ Dựa vào ngày sanh của Van Gogh (30/3/1853).
Sau đây là ý nghĩa của số 30.
Kẻ cô đơn – Sự mặc niệm/ngẫm nghĩ
(The Loner-Meditation)
Đây là số của sự nhìn lại quá khứ (retrospection), sự suy diễn sâu sắc (thoughtful deduction), và thế thuợng phong (superiority) về tinh thần so với những nguời khác. Tuy nhiên, nó tùy thuộc hoàn toàn vào bình diện tinh thần (mental plane), và những nguời, mà số 30 đại diện, thuờng đặt tất cả của cải (things) vật chất qua một bên, không phải vì họ phải làm như vậy, nhưng bởi vì họ muốn làm như vậy. Hậu quả là, số kép 30 không tốt cũng như không xấu, bởi vì nó hoàn toàn tùy thuộc vào ý muốn của nguời (hay thực thể) mà nó đại diện. Tác động của 30 có thể là toàn năng (all-powerful), nhưng thuờng thì không rõ ràng/ko được như vậy (but it is often indifferent), mà lại tùy thuộc vào ý muốn của nguời đó. Những nguời mà tên bằng 30, hoặc nguời sanh vào ngày 30, thuờng có ít bạn. Họ có khuynh huớng là những kẻ cô đơn lầm lì/ít nói (taciturn), thích sống cô độc với ý tuởng riêng tư của mình. Những chức vụ xã hội và hội họp công cộng không phải lối sống của họ. Nguời 30 không từ chối hạnh phúc hay thành công, nhưng họ thuờng tìm đuợc mãn nguyện (fulfillment) khi xa lánh sự xô bồ (chaos) của nơi thị tứ (market place), để sao cho thế thuợng phong về tinh thần của họ có thể đuợc dùng để phát triển một điều gì đáng giá (worthwhile) cho thế giới . . . để viết những ý tuởng có thể thay đổi thế giới . . . hoặc để bảo vệ và phát triển tài năng cá nhân của họ, như là nghệ thuật hay những năng khiếu (gifts) khác. Số này cho thấy một cuộc sống cô đơn nhưng lại thuờng may mắn (yet frequently rewarding life pattern).
(San Jose ngày 29/03/2010, dịch từ trang 205 của quyển Linda Goodman's Star Signs) ./.

No comments:

Post a Comment