Wednesday, April 15, 2020

Không tìm thấy ngăn (folder) có tên AppData .
Hỏi : Thỉnh thoảng bạn lưu một tệp tin (file) vào User>AppData>Local>Temp , nhưng sau đó không biết tệp tin này ở đâu ? (Bạn vào phần User bằng cách vào This PC > Ổ cứng chánh > User sẽ thấy không có ngăn nào có tên AppData) .
Giải pháp : Vào Control Panel > Folder Options > View > Chọn Show hidden files , folders , and drives . Kế đó > Apply > OK .
Từ đây , trong ngăn User sẽ có 1 ngăn mới tên là AppData .

No comments:

Post a Comment