Friday, March 6, 2020

 Cuộc  đời   sắc  sắc  
 không  không,          
 Trăm  năm  còn lại  
 tấm   lòng   từ    bi.  
 Tài Trần Aquarius  
 TP  San Jose  Cali    
 ngày March 6 2020  

No comments:

Post a Comment