Tuesday, February 11, 2020


Dân chủ đến thế là cùng !
Xem 3 hình này , Nguyễn phú Trọng đã nghĩ rằng : Vì bọn trẻ này muốn ở truồng hay làm các việc cực nhọc , hình 3 , là theo ý của chúng , chứ đảng đâu có bắt chúng phải làm điều đó . Đảng không có trách nhiệm chăm lo phúc lợi (welfare) của người dân , trừ đảng viên và gia đình chính sách hay có công với cách mạng .
Do vậy , trước 1975 , ở miền Nam có câu thơ :
- Mấy đời bánh đúc có xương ,
Mấy đời CS nó thương dân mình .
No comments:

Post a Comment