Sunday, June 9, 2019

Cancer basics (Ung thư căn bản) , phần 1 .
- Kiến thức là sức mạnh (knowledge is power)
Dịch từ tài liệu của Hội Ung thư Hoa kỳ .
Nguồn : https://www.cancer.org/ca…/cancer-basics/what-is-cancer.html
Cancer is not just one disease (Ung thư ko chỉ là một bịnh) .
There are many types of cancer (Có nhiều loại ung thư). It’s not just one disease (Ung thư ko chỉ là một bịnh) . Cancer can start in the lungs, the breast, the colon, or even in the blood (Ung thư có thể bắt đầu ở phổi , vú , ruột , và ngay cả trong máu) . Cancers are alike in some ways, but they are different in the ways they grow and spread (Các Ung thư giống nhau ở vài phương diện , nhưng nó khác nhau ở cách nó phát triển và tràn lan) .
How are cancers alike? (Ung thư giống nhau như thế nào)
The cells in our bodies all have certain jobs to do (Tất cả những tế bào trong cơ thể chúng ta có một số việc nhất định nào đó để làm) . Normal cells divide in an orderly way (Những tế bào bình thường phân chia theo một cách trật tự) . They die when they are worn out or damaged, and new cells take their place (Chúng chết khi chúng hao mòn hay hư hỏng, và tế bào mới thay thế chúng) . Cancer is when the cells start to grow out of control (Ung thư xảy ra khi những tế bào này bắt đầu phát triển ngoài kiểm soát). The cancer cells keep on growing and making new cells (Những tế bào ung thư này tiếp tục phát triển và tạo thêm tế bào mới) . They crowd out normal cells (Chúng CHIẾM CHỖ của tế bào bình thường) . This causes problems in the part of the body where the cancer started (Điều này tạo ra vấn đề/khó khăn/bịnh tật tại phần của cơ thể mà ung thư bắt đầu) .
Cancer cells can also spread to other parts of the body (Tế bào ung thư cũng có thể lan tràn đến các phần khác của cơ thể) . For instance, cancer cells in the lung can travel to the bones and grow there (Ví dụ , tế bào ung thư phổi có thể di chuyển tới xương và phát triển ở đó) . When cancer cells spread, it’s called metastasis (meh-TAS-tuh-sis)(Khi tế bào ung thư tràn lan , nó được gọi là DI CĂN) . When lung cancer spreads to the bones, it’s still called lung cancer (Khi ung thư phổi lan tới xương , nó vẫn được gọi là ung thư phổi) . To doctors, the cancer cells in the bones look just like the ones from the lung. It’s not called bone cancer unless it started in the bones ( Với BS , tế bào ung thư trong xương giống như tế bào ung thư phổi) . Nó ko được gọi là ung thư xương trừ phi nó bắt đầu trong xương) .
How are cancers different? (Ung thư khác nhau thế nào)
Some cancers grow and spread fast (Một vài UT phát triển và lan nhanh) . Others grow more slowly (Những UT khác phát triển chậm) They also respond to treatment in different ways (Chúng cũng đáp ứng với sự điều trị theo nhiều cách khác nhau) . Some types of cancer are best treated with surgery (Một vài loại UT trị tốt bằng mổ xẻ) ; others respond better to drugs called chemotherapy (key-mo-THER-uh-pee) (Một số khác đáp ứng tốt với thuốc được gọi là hóa trị) . Often 2 or more treatments are used to get the best results (Thường 2 hơn nhiều cách điều trị được dùng để có kết quả tốt)
What are tumors? (Khối u là gì)
Most cancers form a lump called a tumor or a growth (Phần lớn UT tạo nên một một khối u) . But not all lumps are cancer (Nhưng ko phải mọi khối u là UT) . Doctors take out a piece of the lump and look at it to find out if it’s cancer (BS lấy ra một phần khối u và xét nghiệm để tìm ung thư) . Lumps that are not cancer are called benign (be-NINE) (Khối u ko phải UT gọi là u lành) . Lumps that are cancer are called malignant (muh-LIG-nunt) (Khối u UT được gọi là u ác tính) .
(Còn tiếp)

No comments:

Post a Comment