Tuesday, April 16, 2019

iPhone không kết nối với internet qua wifi . 
1/ Vào Setting > tắt và mở Wifi .
2/ Tái khởi động iPhone bằng cách :
Nhấn và giử phím Sleep/Wake cho tới khi slider đỏ hiện ra . Chuyển slider về phải để tắt máy . Sau đó , nhấn và giử phím này cho tới khi logo của Apple hiện . 
3/ Nhấp Setting > Wifi > chọn network của bạn . Nhấp dấu i (nằm trong vòng tròn) > Forget this Network .
4/ Thử nối kết với Wifi .
5/ Tắt và mở Router .
6/ Update iPhone .
7/ Update router , dùng Airport Utility .

No comments:

Post a Comment