Friday, March 1, 2019

Tỉnh lỵ An Lộc (tỉnh Bình Long) và làng Quản Lợi gần đó cũng là trụ sở chánh của đồn điền cao su Đất Đỏ . Ở đó có nhà máy chế biến mũ cao su .


Nhà thờ Quản Lợi , chụp năm 1969 , xây năm 1948 

Nhà ở của công nhân đồn điền cao su đất đỏ ở tỉnh Bình LongCác ảnh dưới : đồn điền cao su tổ chức phòng thủ để chống sự xâm nhập của Việt Minh Cộng Sản trong giai đoạn cuối thập niên 1950 , đầu thập niên 1950Súng phòng không gắn trên xe do LX sản xuất được quân CSBV dùng tại An Lộc năm 1972 

No comments:

Post a Comment