Monday, February 11, 2019

Ảnh Tài chụp lúc ở sư đoàn 7 bộ binh VNCH
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1763042600376225&set=a.197514143595753&type=3&eid=ARCOF4ZHbvxXyLEZRNaucQwP-EbRvU5BpzUPGuKLEw8UIQDzN-XrH6Q1a_DS7x4gJCUtdasV5SS0Tb1Q

No comments:

Post a Comment