Friday, January 4, 2019

Ý nghĩa của số 31

Nguời sống ẩn dật (The Recluse-the Hermit)
Những ngưòi mà ngày sanh và tên bằng 31 thì truớc nhứt nên đọc bài ý nghĩa của số 30 (xem bên dưới) , bởi vì số 31 thì rất giống với số này , ngoại trừ nguời (hay thực thể) đại diện bởi số này thì hơn hẳn (ngưòi số 30) trong các mặt như tự chế về cảm xúc (self-contained) , tự túc tự cuờng , đơn độc , và xa cách nguời khác . Gần như thuờng thuờng , họ rất thông minh (quite often , genius is present) , hay ít nhứt cũng sáng dạ (highly intelligence) . Vào một thời gian nào đó không ai biết truớc (at some unexpected time) trong cuộc đời , họ đột nhiên từ chối những lời hứa hẹn đầy hào nhoáng (glittering) của thế gian để chọn sự yên bình (peace and quiet) của Thiên Nhiên , hoặc , nếu sự đáp ứng của họ đối với số 31 không hoàn toàn rõ rệt (not quite that pronounced) , thì rút cục (eventually) điều này cũng sẽ là một mức độ xa lánh (a degree of retreat) xã hội duới một hình thức nào đó . Đôi khi ngoan cố (opiniated) , nguời số 31 là một nguời cổ võ cho THAY ĐỔI VỀ CHÍNH TRỊ , trong khi giữ nguyên (remaining fixed) các thói quen cá nhân . Ngay cả trong một đám đông , nguời số 31 thuờng sẽ cảm thấy cô đơn và xa cách (loneliness and isolation) .
(Dịch xong từ trang 205 của quyển Linda Goodman's Star Signs ; ngày 30/03/2010 lúc 8:50 tối ) ./.

Ý NGHĨA CỦA SỐ 30
Kẻ cô đơn – Sự mặc niệm/ngẫm nghĩ
(The Loner-Meditation)
Đây là số của sự nhìn lại quá khứ (retrospection) , sự suy diễn sâu sắc (thoughtful deduction) , và thế thuợng phong (superiority) về tinh thần so với những nguời khác . Tuy nhiên , nó tùy thuộc hoàn toàn vào bình diện (plane) tinh thần , và những nguời , mà số 30 đại diện , thuờng đặt tất cả của cải (things) vật chất qua một bên , không phải vì họ phải làm như vậy , nhưng bởi vì họ muốn làm như vậy . Hậu quả là , số kép 30 không tốt cũng như không xấu , bởi vì nó hoàn toàn tùy thuộc vào ý muốn của nguời (hay thực thể) mà nó đại diện . Tác động của 30 có thể là toàn năng (all-powerful) , nhưng thuờng thì không như vậy (indifferent) , mà lại tùy thuộc vào ý muốn của nguời đó . Những nguời mà tên bằng 30 , hoặc nguời sanh vào ngày 30 , thuờng có ít bạn . Họ có khuynh huớng là những kẻ cô đơn lầm lì/ít nói (taciturn) , thích sống cô độc với ý tuởng riêng tư của mình . Những chức vụ xã hội và hội họp công cộng không phải lối sống của họ . Nguời 30 không từ chối hạnh phúc hay thành công , nhưng họ thuờng tìm đuợc mãn nguyện (fulfillment) khi xa lánh sự xô bồ (chaos) của nơi thị tứ (market place) , để sao cho thế thuợng phong về tinh thần của họ có thể đuợc dùng để phát triển một điều gì đáng giá (worthwhile) cho thế giới . . . để viết những ý tuởng có thể thay đổi thế giới . . . hoặc để bảo vệ và phát triển tài năng cá nhân của họ , như là nghệ thuật hay những năng khiếu (gifts) khác . Số này cho thấy một cuộc sống cô đơn nhưng lại thuờng may mắn (yet frequently rewarding life pattern) .
(San Jose ngày 29/03/2010 , dịch từ trang 205 của quyển Linda Goodman's Star Signs) ./.

No comments:

Post a Comment