Friday, January 4, 2019

Ý nghĩa của số 31
Nguời sống ẩn dật (The Recluse-the Hermit)
Những ngưòi mà ngày sanh và tên bằng 31 thì truớc nhứt nên đọc bài ý nghĩa của số 30 (xem bên dưới), bởi vì số 31 thì rất giống với số này, ngoại trừ nguời (hay thực thể) đại diện bởi số này thì hơn hẳn (ngưòi số 30) trong các mặt như tự chế về cảm xúc (self-contained), tự túc tự cuờng, đơn độc, và xa cách nguời khác. Gần như thuờng thuờng, họ rất thông minh (quite often, genius is present), hay ít nhứt cũng sáng dạ (highly intelligence). Vào một thời gian nào đó không ai biết truớc (at some unexpected time) trong cuộc đời, họ đột nhiên từ chối những lời hứa hẹn đầy hào nhoáng (glittering) của thế gian để chọn sự yên bình (peace and quiet) của Thiên Nhiên, hoặc, nếu sự đáp ứng của họ đối với số 31 không hoàn toàn rõ rệt (not quite that pronounced), thì rút cục (eventually) điều này cũng sẽ là một mức độ xa lánh (a degree of retreat) xã hội duới một hình thức nào đó. Đôi khi ngoan cố (opiniated), nguời số 31 là một nguời cổ võ cho THAY ĐỔI VỀ CHÍNH TRỊ, trong khi giữ nguyên (remaining fixed) các thói quen cá nhân. Ngay cả trong một đám đông, nguời số 31 thuờng sẽ cảm thấy cô đơn và xa cách (loneliness and isolation).
(Dịch xong từ trang 205 của quyển Linda Goodman's Star Signs; ngày 30/03/2010 lúc 8:50 tối)./.

====

Số 30: Kẻ cô đơn – Sự mặc niệm/ngẫm nghĩ
(The Loner-Meditation)
Đây là số của sự nhìn lại quá khứ (retrospection), sự suy diễn sâu sắc (thoughtful deduction), và thế thuợng phong (superiority) về tinh thần so với những nguời khác. Tuy nhiên, nó tùy thuộc hoàn toàn vào bình diện tinh thần (mental plane), và những nguời, mà số 30 đại diện, thuờng đặt tất cả của cải (things) vật chất qua một bên, không phải vì họ phải làm như vậy, nhưng bởi vì họ muốn làm như vậy. Hậu quả là, số kép 30 không tốt cũng như không xấu, bởi vì nó hoàn toàn tùy thuộc vào ý muốn của nguời (hay thực thể) mà nó đại diện. Tác động của 30 có thể là toàn năng (all-powerful), nhưng thuờng thì không rõ ràng/ko được như vậy (but it is often indifferent), mà lại tùy thuộc vào ý muốn của nguời đó. Những nguời mà tên bằng 30, hoặc nguời sanh vào ngày 30, thuờng có ít bạn. Họ có khuynh huớng là những kẻ cô đơn lầm lì/ít nói (taciturn), thích sống cô độc với ý tuởng riêng tư của mình. Những chức vụ xã hội và hội họp công cộng không phải lối sống của họ. Nguời 30 không từ chối hạnh phúc hay thành công, nhưng họ thuờng tìm đuợc mãn nguyện (fulfillment) khi xa lánh sự xô bồ (chaos) của nơi thị tứ (market place), để sao cho thế thuợng phong về tinh thần của họ có thể đuợc dùng để phát triển một điều gì đáng giá (worthwhile) cho thế giới . . . để viết những ý tuởng có thể thay đổi thế giới . . . hoặc để bảo vệ và phát triển tài năng cá nhân của họ, như là nghệ thuật hay những năng khiếu (gifts) khác. Số này cho thấy một cuộc sống cô đơn nhưng lại thuờng may mắn (yet frequently rewarding life pattern).
(San Jose ngày 29/03/2010, dịch từ trang 205 của quyển Linda Goodman's Star Signs)./.

No comments:

Post a Comment