Monday, January 14, 2019

Nếu không có đảng thì Việt nam có được như hôm nay không ?
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2971751632838643&set=a.197514143595753&type=3&eid=ARC9jk3enutuplOW7sqC0qZH9tT1qIa87_8NkyNEqTAWVm4JXMxlY4pEWXr17GtPA9f9jNLp6sRcaj5R

No comments:

Post a Comment