Saturday, July 14, 2018

Trung đoàn 12 sđ 7 bộ binh - chiến thắng cuối cùng tại Bến Tranh - Long AnNo comments:

Post a Comment