Saturday, June 23, 2018

Tôi là một nhà toán học, tiếp xúc nhiều với khái niệm trừu tượng, nhưng tôi chưa thấy cái gì trừu tượng bằng khái niệm “làm chủ tập thể”! (tác giả của “làm chủ tập thể” là Lê Duẩn) .-- Tạ Quang Bửu .

No comments:

Post a Comment