Tuesday, June 5, 2018

Theo suy nghĩ của nhiều người , dân VN đang chịu kiếp nạn vì tổ tiên đã tiêu diệt nước Chiêm Thành , hay nói rõ hơn dân và quan quân Chiêm Thành ngày xưa , nay đầu thai làm VC để trả thù . Chỉ khi nào , món nợ này trả hết thì dân tộc này mới thoải mái được .

No comments:

Post a Comment