Saturday, May 12, 2018

THẢM SÁT TẠI LÀNG DAKSON , TỈNH PHƯỚC LONG , NGÀY 5/12/1967 .


Một tuần lễ sau .

No comments:

Post a Comment