Sunday, March 25, 2018

Trại LLĐB Thường Đức

"Trại đã bị vây hảm hơn 3 tháng bởi SĐ 5 CSBV . . . Chúng tôi vừa dự cuộc hành quân 3 tuần gần biên giới Lào ở phía tây Thường Đức . Trung sĩ Cierniack và tôi chỉ huy 1 đại đội khoảng lính Thượng của Mike Force . Từ đó chúng tôi tiến về phía đông vượt rừng núi cũng như đụng địch . Sau khoảng 10 ngày , chúng tôi được tái tiếp tế và bổ sung binh sĩ , đạn dược , lương thực và pin cho máy truyền tin . Mệt mỏi , cơ thể bốc mùi hôi và đói (?) . Không tắm , cạo râu và đánh răng trong 3 tuần . Chỉ mặc bộ đồ răn ri (tiger stripe fatigue) suốt thời gian này . Bạn thấy nanh heo rừng (wild boar 's tusk) quanh cổ tôi . Các lính Thượng đã cho tôi sau khi chúng tôi đánh tan một vị trí của địch trên đường trở về trại . họ nói nếu đeo quanh cổ tôi sẽ ko chết ... Đúng như vậy !"
"1LT Barry Archer with Nheip, my tough Rhade Montagnard radioman at the Special Forces camp (Detachment A-109) at Thuong Duc in I Corps, S. Vietnam. The camp had been under siege by the NVA 5th Division for 3+ months...Just in from a 3-week operation where my element of the I Corps Mike Force (B-16) was inserted by chopper near the Laotian border west of Thuong Duc. SGT Cierniak and I plus a company of about 100 Montagnard mercenaries of the Mike Force worked our way east through the jungle covered mountains engaging the enemy along the way. Resupplied by chopper with more men, ammo, food, and radio batteries after about 10 days. Tired, smelly and hungry. Haven't bathed, shaved or brushed my teeth for 3 weeks. Wearing the same set of tiger stripe fatigues the whole time. Note wild boar's tusk around my neck. Given to me by my Montagnards after we overran an enemy position along the way. Told to wear it around neck and I would not be killed in combat...It worked!"

TRẠI LLĐB THƯỜNG ĐỨC

TRẠI LLĐB A-109 TẠI THƯỜNG ĐỨC
THIẾU ÚY BARRY ARCHER , TRÁI , CHỤP MỚI ĐÂY TẠI MỸ 

No comments:

Post a Comment