Monday, March 12, 2018

ĐAI ĐỒNG HUYNH ĐỆ: Ảnh sưu tầm 40 năm cuộc hành quân hạ Lào "Lam Sơn ...


 https://huynhdedaidong.blogspot.com/2012/05/anh-suu-tam-40-nam-cuoc-hanh-quan-ha.html
Ảnh sưu tầm về hành quân Lam Sơn 719 hay trận Hạ Lào (CS gọi là trận đường 9 Nam Lào) .

No comments:

Post a Comment