Wednesday, January 3, 2018

SO SÁNH GIÁ CẢ Ở SÀI GÒN VÀ SAN JOSE .
Đọc đầy đủ ở : https://www.numbeo.com/cost-of-living/compare_cities.jsp?country1=Vietnam&city1=Ho+Chi+Minh+City&country2=United+States&city2=San+Jose%2C+CA

A/ Rent Per Month (Tiền thuê phòng)
]]

- Apartment (1 bedroom) in City Centre (Căn hộ 1 phòng ngủ tại trung tâm TP)
Sài Gòn
13,311,159.99 ₫
(586.34 $)
San Jose
53,785,452.01 ₫
(2,369.19 $)
   Sai Biệt     
+304.06 %
- Apartment (1 bedroom) Outside of Centre (Ngoài trung tâm tp)
6,661,755.42 ₫

(293.44 $)

48,636,230.39 ₫

(2,142.38 $)
     
+630.08 %
- Apartment (3 bedrooms) in City Centre (Căn hộ 3 phòng ngủ ở trung tâm tp)25,930,091.01 ₫
(1,142.19 $)
84,659,541.25 ₫
(3,729.17 $)
     +226.49 %
- Apartment (3 bedrooms) Outside of Centre (Căn hộ 3 phòng ngủ ngoài trung tâm) 15,293,359.14 ₫
(673.66 $)
78,339,362.69 ₫
(3,450.77 $)
     +412.24 %
II/ Buy Apartment Price (Giá mua căn hộ) .[][]
- Price per Square Feet to Buy Apartment in City Centre (Giá mỗi sq.ft. để mua căn hộ tại trung tâm tp)4,606,637.86 ₫
(202.92 $)
15,073,993.02 ₫
(663.99 $)
     +227.22 %
- Price per Square Feet to Buy Apartment Outside of Centre (Giá ở ngoài trung tâm tp)2,122,147.90 ₫
(93.48 $)
10,778,940.83 ₫
(474.80 $)
     +407.93 %
III/ Salaries And Financing (Lương và tài trợ)]]
Average Monthly Net Salary (After Tax)/Lương hàng tháng sau thuế .10,929,997.69 ₫
(481.46 $)
146,760,357.45 ₫
(6,464.64 $)
     +1,242.73 %
Mortgage Interest Rate in Percentages (%), Yearly, for 20 Years Fixed-Rate/ Mức lãi xuất tính trên năm , cho 20 năm lãi xuất cố định) 8.313.89     -53.19 %
Last update:January 2018January 2018
Contributors:157171
Data from past:18 months18 months
Currency: VND

No comments:

Post a Comment