Monday, December 18, 2017

Những khái niệm về dân chủ đã có từ đế quốc La Mã cách đây trên dưới 2.000 năm.
- Mọi coi đường đều dẫn tới La Mã.
Ví dụ như giám sát và cân bằng (checks and balances), tam quyền phân lập (separation of powers), phủ quyết (vetoes), nói dông dài gây trở ngại tại quốc hội (filibuster), số tối thiểu nghị viên cần thiết để biểu quyết (quorum requirements), giới hạn nhiệm kỳ (term limits), truất phế/đàn hặc (impeachment), quốc hội kiểm soát chi tiêu của CP* (power of the purse), tổ chức bầu cử đều đặn (regular election).
Nhận xét: các khái niệm trên CHƯA thực hiện tại Đông Lào dù đã có cách đây trên dưới 2.000 năm và là khuôn mẫu của các hiến pháp của các nước dân chủ từ mấy trăm năm với Mỹ là nước đầu tiên áp dụng Hiến pháp La Mã.
* Năm 1974, QH Mỹ ra Đạo luật về Ngoại viện (Foreign Assistance Act of 1974) đã chấm dứt quân viện cho VNCH, dẫn đến sự sụp đổ.

No comments:

Post a Comment