Sunday, August 27, 2017

"Hãy gửi cho tôi những người mệt mỏi , người nghèo của bạn ,
Những đám đông chen lấn đang khao hít thở tự do của bạn ,
Đang khốn khổ và bị coi thường trên bờ biển đầy người của bạn .
Hãy gửi cho tôi những kẻ ko nhà , bị bão dập vùi . . ." 
(Give me your tired, your poor,
Your huddled masses yearning to breathe free,
The wretched refuse of your teeming shore.
Send these, the homeless, tempest-tost to me . . .)
Nguồn :
The New Colossus của Emma Lazarus .

No comments:

Post a Comment