Thursday, August 24, 2017

F-35 : bên trong của động cơ chánh , quạt nâng , ống thoát sau đổi hướng đc , v.v... .

No comments:

Post a Comment