Tuesday, August 23, 2016

Lời khuyên của Khổng Tử .
Người quân tử có ba điều phải nghĩ :
1 . Lúc nhỏ nếu không học , đến lúc lớn ngu dốt , không làm được việc gì .
2 . Lúc giàu mà không biết bố thí , đến lúc khốn cùng chẵng ai cứu giúp .
3 . Lúc già , nếu không đem những điều mình biết để dạy kẻ khác , lúc chết chẵng ai thương tiếc .

No comments:

Post a Comment