How to restore contacts from iCloud to your iPhone or iPad
If you use iCloud to back up your contacts, you can quickly bring them down to a new iPhone or iPad in a matter of seconds. There have also been reports of contacts mysteriously disappearing completely, which may require you to push them back down from iCloud again. Regardless of the situation, you can restore contacts from your latest iCloud backup in just a few taps.

How to re-download contacts from iCloud to your iPhone or iPad

  1. Launch the Settings app on your iPhone or iPad. (Nhấp vào Settings trên iPhone hay iPad) .
  2. Tap on iCloud. (Nhấp nhẹ vào iCloud) . 
  3. Turn On the option for Contacts — if it's already on, turn it off and then back on again to trigger a re-download. When asked what to do with existing contacts, choose the Delete option. (Ở Contacts , chọn On - nếu nó đã ở On , chuyển qua Off và sau đó chuyển về On . . Khi được hỏi làm gì với các Contacts (danh bạ) đang có , chọn Delete) . 
  4. If you are asked, choose to Merge contacts. (Nếu bạn được hỏi , hảy chọn Merge)
  5. Launch the Contacts app or the Phone app and verify your contacts are all there. (Nhấp vào Contacts hay Phone trên màn hình chính và kiểm chứng danh bạ của bạn có ở đó không) . 
  6. Chúc bạn thành công . 
Keep in mind it may take a few minutes for all your contacts to come down. If you've recently had contacts disappearing from your iPhone or iPad that you know you previously had, this could potentially solve the problem. If it doesn't, you can also try one other fix for disappearing contacts via the link below. (Hảy nhớ rằng có thể mất vài phút để tất cả danh bạ của bạn phục hồi . Nếu danh bạ vừa biến mất trên iPhone hay iPad của bạn - mà bạn biết trước đó vẫn còn , hướng dẫn trên đây có thể giúp bạn . Nếu ko thành công , bạn cũng có thể thử các cách khác để phục hồi danh bạ dựa vào link dưới )