Friday, May 8, 2015

HIẾN PHÁP NHỰT .
. . . 
"Hiến pháp Nhựt , trong phần mở đầu , chứa một tuyên bố vững chắc của nguyên tắc chủ quyền lực cao nhứt THUỘC VỀ DÂN . Nguyên tắc này đc công bố nhân danh "nhân dân Nhựt" và tuyên bố rằng "quyền cao nhứt thuộc về dân' và chánh quyền là sự GIAO PHÓ thiêng liêng BỞI dân , thẩm quyền của CQ BẮT NGUỒN từ dân , quyền lực của CQ được thực thi bởi các ĐẠI DIỆN CỦA DÂN , và lợi ích của CQ được THỤ HƯỞNG bởi dân .
HP đã quả quyết rằng Nhựt Hoàng chỉ là tượng trưng và địa vị của ngài xuất phát từ ý nguyện của dân - nơi xuất phát của quyền tối cao (Điều 1) . Văn bản của HP cũng quả quyết về ý nghĩa rộng rãi của các quyền căn bản của con ng . Đặc biệt , điều 97 xác nhận rằng các quyền căn bản của con ng này đc bảo đảm bởi HP là kết quả của sự tranh đấu lâu dài của con ng hầu đc tự do ; (những kết quả) này đã vượt qua nhiều phép thử kiên trì vì sự bền vững và đã khiến thế hệ này và thế hệ tương lai tin tưởng rằng những kết quả này mãi mãi ko bị vi phạm ". 

. . .
Tạm dịch từ Constitution of Japan trên wiki . No comments:

Post a Comment