Friday, March 6, 2015

thái lan

VUA VÀ HOÀNG HẬU THÁI VỀ NƯỚC SAU CHUYẾN CÔNG DU . THAI CÓ NGHĨA LÀ TỰ DO, DO VẬY THAILAND LÀ ĐẤT NƯỚC TỰ DO . HỌ ĐÃ ĐỘC LẬP TRONG 07 THỂ KỶ VỪA QUA .


No comments:

Post a Comment