Tuesday, March 24, 2015

MỘT LÀNG CHÀI TẠI SINGAPORE ,  KHÔNG KHÁC GÌ MỘT LÀNG QUÊ Ở CHÂU THỔ SÔNG CỮU LONG TRƯỚC 1975 , CÓ KHÁC CHĂNG LÀ KHÔNG CÓ VIỆT CỘNG KÉO VỀ MỖI ĐÊM ĐỂ THU THUẾ HAY BẮT LÍNH .

No comments:

Post a Comment