Sunday, March 22, 2015

Chúng ta quyết tâm 
rằng chính quyền này 
của dân, do dân, vì 
dân sẽ không lụi tàn 
khỏi mặt đất --
Abraham Lincoln ,
19/11/1863 . 

No comments:

Post a Comment