Tuesday, February 4, 2014

I/ Cách chụp lại màn hình  trên Windows Vista . Nói thêm : trên Windows 8.1 hay 10 có thể hơi khác một chút) .

Nguồn : http://windows.microsoft.com/en-us/windows/take-screen-capture-print-screen#take-screen-capture-print-screen=windows-7

 1. Press PrtScn. (Nhấp PrtScr)
 2. Open Paint by clicking the Start button Picture of the Start button, clicking All Programs, clicking Accessories, and then clicking Paint. (Mở Paint bằng cách nhấp Start > All Programs > Accessories > Paint . Sau khi bạn xong thao tác này , Paint sẽ nằm trên Start Menu) .
 3. In Paint, on the Home tab, in the Clipboard group, click Paste. (Ở Paint , ở phần Home , Clipboard , nhấp Paste) .
 4. If you want to resize the image, on the Home tab, in the Image group, click Resize, and enter a new percentage or pixel size. (Nếu bạn muốn thay đổi kích thước của hình , ở phần Home , Image , nhấp Resize , và nhập bách phân mới hay kích thước mới của pixel) .
 5. Click the Paint button Picture of the Paint button , and then click Save. ( Nhấp nút Paint chọn Save) .
It's also possible to capture a specific active window when you press PrtScn.

II / To capture an active window(Để chụp lại một clip đang phát trên mạng)

 1. Press Alt+PrtScn. (Nhấp Alt + PrtScr) .
 2. Open Paint by clicking the Start button Picture of the Start button, clicking All Programs, clicking Accessories, and then clicking Paint. (Khỏi làm phần này nếu trước đây đã dùng Paint : bạn chỉ cần nhấp Start > Paint) . 
 3. In Paint, on the Home tab, in the Clipboard group, click Paste. (Ở Paint , ở phần Home , Clipboard , nhấp Paste) .
 4. If you want to resize the image, on the Home tab, in the Image group, click Resize, and enter a new percentage or pixel size. (Nếu bạn muốn làm hình lớn hay nhỏ , ở Home , Image , nhấp Resize , và nhập bách phân mới hay kích thước của pixel) .
 5. Click the Paint button Picture of the Paint button , and then click Save. ( Nhấp vào nút Paint và nhấp Save) .

Notes (Ghi chú) : 

 • On some keyboards, PrtScn might appear as PRTSC, PRTSCN, or a similar abbreviation.(Ở vài keyboard , PrtScn có thể viết là PRTSC , PRTSCN hay chữ tắt tương tự) .
 • Certain laptops and other mobile devices that lack a PrtScn key might use other key combinations, such as FN+Insert, to capture the screen. Check the manual the came with your laptop or device for specific instructions. (Một vài laptop ko có phím PrtScn , bạn có thể dùng phím Fn + Insert để chụp màn hình . Xem lại cẫm nang xử dụng) .
  Chúc bạn thành công .
  San Jose ngày Feb 4 2014 .

No comments:

Post a Comment